CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN CÔNG TY

 

           I. Văn phòng

           1.1 Quản trị hành chính

             -  Tổ chức các cuộc họp, các sự kiện diễn ra trong và ngoài nước.

             -  Quản lý, lưu trữ công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính và con dấu;

             -  Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý, điều hành hoạt động của công ty; quản lý, sử dụng, điều hành hệ thống mạng thông tin của công ty.

             -  Đảm bảo an ninh trong phạm vi cơ quan.

             -  Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện công tác bảo vệ, phòng chống tệ nạn xã hội và an toàn cháy nổ tại nơi làm việc.

           1.2 Quản trị nhân lực

             -  Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực đồng thời nghiên cứu đề xuất chính sách về nhân sự.

             -  Tham mưu, xây dựng Mô hình tổ chức của công ty phù hợp với nhu cầu, giai đoạn phát triển của công ty;

             -  Công tác tuyển dụng, đào tạo, bố trí, sử dụng, đãi ngộ, đánh giá nhân sự.

             -  Lưu, cập nhật, bảo mật hồ sơ cán bộ theo quy định. Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác cán bộ.

             -  Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

             -  Giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách người lao động.

          II.  Phòng Tài chính Kế toán

2.1.  Công tác kế toán

             -   Tổ chức bộ máy kế toán trong toàn Công ty.

           -  Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, chế độ chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị phù hợp với các quy định hiện hành.

             -   Lập và gửi các Báo cáo tài chính cho đơn vị Kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo này.

2.2. Công tác tài chính

             -  Lập kế hoạch tài chính của Công ty.

             -  Xây dựng kế hoạch và xác định nhu cầu vốn lưu động, huy động các nguồn vốn sẵn có đảm bảo nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

             -  Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tín dụng ngắn, trung và dài hạn.

             -   Xây dựng và trình duyệt phương án về thay đổi cơ cấu vốn, tài sản, điều hòa vốn giữa các đơn vị trực thuộc Công ty.

2.3. Công tác tín dụng

             -  Xây dựng kế hoạch huy động vốn trung, dài hạn, kế hoạch tín dụng vốn lưu động dưới các hình thức được pháp luật cho phép để huy động vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

             -  Thực hiện các thủ tục đóng, mở tài khoản Công ty theo qui định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

             -  Thực hiện đàm phán, dự thảo các Hợp đồng tín dụng của Công ty.

III. Phòng Quản lý kỹ thuật - Công nghệ

3.1. Quản lý kỹ thuật - Chất lượng xây lắp

             -  Quản lý thiết kế các dự án: theo dõi, kiểm tra, thẩm tra đề cương khảo sát lập thiết kế cơ sở, các báo cáo chuyên ngành, thiết kế kỹ thuật, tổng tiến độ công trình, tổng mặt bằng và tiến độ hàng năm của các dự án.

             - Quản lý khối lượng, tiến độ các Dự án: tổng hợp, kiểm tra biện pháp khối lượng trong tổng mức đầu tư, trong Tổng dự toán của các Dự án. Theo dõi thường xuyên quá trình thực hiện đến khi quyết toán công trình;

             -  Quản lý chất lượng: xây dựng và trình phê duyệt quy trình quản lý chất lượng các dự án theo đúng trình tự đầu tư, quy định quản lý chất lượng công trình.

           -  Công tác bảo hộ lao động và vệ sinh môi trường

3.2.  Ứng dụng công nghệ mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật và sáng kiến cải tiến kỹ thuật - công nghệ:

Cập nhật các thông tin giới thiệu những công nghệ mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật, đề xuất vào việc ứng dụng để phát triển sản xuất và đầu tư mới của Công ty;

3.3. Quản lý kỹ thuật công nghệ trong vận hành và khai thác Dự án

           - Đôn đốc Tư vấn lập Quy trình vận hành của từng cụm thiết bị và toàn bộ Nhà máy, thẩm tra và trình lãnh đạo Công ty phê duyệt;

           - Tham gia lập biện pháp sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, dự trù mua sắm vật tư phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng;

IV. Phòng Kinh tế

4.1.  Công tác kế hoạch và báo cáo thống kê.

-  Xây dựng Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và định hướng hoạt động của Công ty.

-  Lập báo cáo kế hoạch, báo cáo đầu tư báo cáo Tập đoàn Sông Đà, các Bộ, ban ngành có liên quan, Chính phủ Việt Nam và Lào theo định kỳ, hoặc đột xuất theo yêu cầu.

4.2. Công tác đấu thầu

-  Lập và trình duyệt kế hoạch đấu thầu của các dự án.

- Trình duyệt Hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu các gói thầu của các dự án theo phân cấp.

- Tham gia công tác đấu thầu, chọn thầu, thẩm định hồ sơ thầu theo chức năng chuyên môn của phòng.

4.3.  Công tác hợp đồng kinh tế

- Chủ trì soạn thảo và trình phê duyệt các hợp đồng do Công ty ký kết và thực hiện.

- Tham gia đàm phán hợp đồng BOT, các phụ lục của hợp đồng BOT, PPA, Hợp đồng Tổng thầu, Tổng thầu EPC.

- Theo dõi việc thực hiện và thanh lý các hợp đồng kinh tế do Công ty ký kết và thực hiện.

4.4. Công tác dự toán

- Lập và trình duyệt dự toán chi phí hoạt động thường xuyên của Công ty, các dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án.

- Thẩm tra định mức, đơn giá, Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán, dự toán công trình do các Công ty dự án lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4.5. Công tác thanh quyết toán

-  Lập giá trị thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế do Công ty ký kết và thực hiện.

- Theo dõi và kiểm tra Hồ sơ giá trị thanh quyết toán, xác nhận giá trị thanh toán để giải ngân các khoản vốn do Công ty góp và vay cho các dự án.

V.  Ban Chuẩn bị đầu tư dự án

-  Lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án;

- Lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu các gói thầu phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Dự án;

- Chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các Dự án ;

- Chủ trì công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Dự án đầu tư, các nhà thầu tư vấn làm các công việc phục vụ cho việc lập dự án đầu tư và các công việc chuyên ngành khác;

- Trực tiếp giám sát, nghiệm thu công tác khảo sát lập Dự án đầu tư và các báo cáo chuyên ngành;

-  Tổ chức thẩm tra và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các Dự án đầu tư xây dựng công trình;

-  Phối hợp với các phòng, ban chức năng trong công ty thương thảo, đàm phán và tổ chức ký kết các Hợp đồng phát triển dự án, Hợp đồng mua bán điện, Hợp đồng nhượng quyền....;

-  Phối hợp với các phòng, ban chức năng trong công ty thương thảo, đàm phán với Chính phủ Lào về Thỏa thuận cổ đông, Điều lệ công ty Dự án để thành lập công ty dự án;

            VI. Văn phòng đại diện Công ty tại Lào

- Thiết lập mối quan hệ với các cấp trung ương và địa phương, các Bộ, Ban, ngành và cơ quan hữu quan để tìm hướng đầu tư các dự án tại nước CHDCND Lào và các lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan tại Lào xem xét, quyết định những vấn đề Công ty kiến nghị, trình duyệt về các dự án đầu tư tại Lào;

- Thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc theo uỷ quyền của Công ty, trực tiếp quan hệ với các cơ quan hữu quan để thương thảo, xin cấp phép xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư, lao động… phục vụ cho công tác xây dựng các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Công ty tại CHDCND Lào;

-  Liên hệ, sắp xếp và phối hợp tổ chức có hiệu quả các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc và hội họp giữa Công ty với các cơ quan ở trung ương và các địa phương của Lào có liên quan đến dự án hoặc hoạt động của Công ty;

- Thu thập, dịch thuật, biên tập và lưu trữ các bộ luật và văn bản pháp qui của CHDCND Lào liên quan đến công tác đầu tư, quá trình xây dựng và vận hành nhà máy và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Công ty;