Báo cáo thường niên năm 2008

Báo cáo thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần điện Việt Lào, Quý cổ đông có thể tải về từ đây Download